Variable Rate Technology (VRT)

Variable Rate Technology (VRT) เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง


 VRT 

VRT คืออะไร ?

  • Variable Rate Technology (VRT) คือ เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง ตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่ โดยมักจะใช้ร่วมกับเทคโนโลยี GPS(Global Positioning System
  • ตัวอย่างเช่นรถไถที่ให้ปุ๋ยแตกต่างกัน ตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยอาจมีการทำแผนที่ดินด้วยเครื่องสแกนหน้าดินที่ติด GPS จากนั้นข้อมูลสภาพดินจะถูกเก็บไว้ในแผนที่แล้วส่งให้รถไถที่หยอดปุ๋ย โดยรถหยอดปุ๋ยที่ติด GPS จะรับข้อมูลว่า ณ ตำแหน่งใดควรให้ปุ๋ย N,Pและ K ในอัตราที่แตกต่างกันอย่างไร

 


VRT สำคัญอย่างไร ?

  • VRT ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าฟาร์มอัจฉริยะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืช ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร การให้ปุ๋ยที่ไม่มากเกินไปช่วยทำให้ดินไม่เสีย ไม่เกิดการล้นของแร่ธาตุที่อาจทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเกษตรเคมี หรือ เกษตรอินทรีย์ ที่การให้ปุ๋ยก็จะให้เท่าๆกันทั่วทั้งไร่
ถึงแม้ในบ้านเราฟาร์มอัจฉริยะหรือฟาร์มที่มีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นยำยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรรายย่อย แต่ก็ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัว เพื่อที่จะส่งอาหารป้อนคนทั้งโลก ได้ตามวิสัยทัศน์การเป็น "ครัวของโลก" ที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอด


       


         


 


แหล่งที่มา
https://kasetmodern.wordpress.com/2014/09/01/smart-farm-part-1/
http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2018/02/variable-rate-technology

Visitors: 49,291