Smart Tech

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะนำพาการเกษตรไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  รวมรวมบทความเทคโนโลยีทางการเกษตร...


  • หหหหหหห.jpg
    Variable Rate Technology (VRT) เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง

  • AgTech(Agriculture Technology)หรือเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการเกษตรและอาหาร

  • 246x0w.jpg
    เกษตรกรสมัยใหม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้ง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช ด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. ที่ลงทะเบียน ด้วยแอพลิเคชัน DOA Agri Factor

  • เกษตรกรทั่วโลกเริ่มใช้กองทัพรถแทรกเตอร์หุ่นยนต์ในไร่นา
Visitors: 50,642